PIWI interacting RNA通路相关基因作为肠癌生物标志物的研究*
张伟, 王莹, 温珍平
Research of PIWI interacting RNA pathway-related genes as biomarkers of colorectal cancer
ZHANG Wei, WANG Yin, WEN Zhen ping
包头医学院学报 . 2023, (11): 14 -22 .  DOI: 10.16833/j.cnki.jbmc.2023.11.003